cdb bank logo | Bank on our experience

ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η CDBBANK ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Με πλούσια ιστορία στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Κύπρου, η cdbbank αποτελεί από την ίδρυσή της το 1963, έναν από τους πιο αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του νησιού. Λειτουργώντας ως πυλώνας σταθερότητας για την κυπριακή οικονομία, έχει καταστεί Τράπεζα επιλογής για την επιχειρηματική κοινότητα, είτε πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε για θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες καταθέτες.

Ορόσημο στη μακρά πορεία της cdbbank υπήρξε η ιδιωτικοποίησή της το 2008. Η χρονιά σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής για την Τράπεζα και τη μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με ξεκάθαρο επιχειρηματικό προσανατολισμό. Έκτοτε, αποτελεί αιμοδότη του εγχώριου επιχειρείν, προσφέροντας υψηλού επιπέδου τραπεζικές λύσεις οι οποίες προσδίδουν αξία στον πελάτη και συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξή του.

 

Πελατοκεντρική προσέγγιση, αμοιβαία εμπιστοσύνη

Αναγνωρίζοντας τις σοβαρές προκλήσεις τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο επιχειρηματικός κόσμος, συνεπεία της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και των ψηλών επιτοκίων, η cdbbank παραμένει σε εγρήγορση και δίνει έμφαση στον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, προσφέροντας μία μοναδική τραπεζική εμπειρία. Για τον σκοπό αυτό, επικεντρώνεται στην αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν από τις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη και τους νέους παίκτες της αγοράς, όπως οι εταιρείες FinTech.

Με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, η cdbbank διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, διατηρώντας ως στρατηγικό πλεονέκτημα το μικρό και ευέλικτo σχήμα της, το οποίο της επιτρέπει να βρίσκεται με ουσιαστικό τρόπο δίπλα στους πελάτες της.

Ως μια κατεξοχήν επιχειρηματική τράπεζα, είναι σε θέση να κατανοεί και να εξυπηρετεί με αμεσότητα και ευελιξία τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, σύνθετες ή απλές, εφαρμόζοντας μία πελατοκεντρική προσέγγιση. Παράλληλα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Τράπεζα επιδιώκει και επιτυγχάνει το κτίσιμο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων με τον κάθε πελάτη.

Πρεσβεύοντας τη φιλοσοφία ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης, η Τράπεζα επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και ανέλιξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η cdbbank διαθέτει δύο άρτια στελεχωμένα επιχειρηματικά κέντρα σε Λευκωσία και Λεμεσό. Μέσω των εξειδικευμένων λειτουργών της, που ξεχωρίζουν για την εμπειρία και τεχνογνωσία τους, η cdbbank συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των πελατών της - οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πληθώρα τομέων της οικονομίας - και ανταποκρινόμενη στις σύνθετες χρηματοοικονομικές ανάγκες τους, προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις.

Ειδικότερα, προσφέρονται στοχευμένες και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές λύσεις για επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικών αλλά και παραδοσιακών καναλιών, που αφορούν υπηρεσίες όπως:

  • Επιχειρηματικά δάνεια μεσοπρόθεσμής ή μακροπρόθεσμης διάρκειας με ανταγωνι­στικά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους απο­πληρωμής
  • Προσωπικά δάνεια σε επιχειρηματίες πελάτες της
  • Κεφάλαιο κίνησης μέσω λογαρια­σμών με όριο παρατραβήγματος
  • Πιστωτικά όρια για έκδοση εγγυητι­κών και ενέγγυων πιστώσεων
  • Ελκυστικά καταθετικά σχέδια για επιχειρήσεις και ιδιώτες
  • Υπηρεσίες διαχείρισης πε­ριουσίας (Wealth Management) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών custody και depositary

Επιπρόσθετα, δίδοντας ιδιαίτερη έμφα­ση στον τομέα της επενδυτικής τραπεζι­κής, η cdbbank, μέσω της θυγατρικής της, cdbGlobalCapital, αναπτύσσει καινο­τόμα χρηματοοικονομικά και επενδυτι­κά προϊόντα υψηλής ποιότητας, παρέχο­ντας ένα ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών σε διεθνή χρηματιστήρια.

 

Στο επίκεντρο η πράσινη τραπεζική

Σε μία περίοδο που το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει σημαντικές μετατοπίσεις, η επιτάχυνση της μετάβασης προς μία πιο ανταγωνιστική, πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί αναγκαιότητα. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα υιοθέτησε πρακτικές πράσινης τραπεζικής που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμά της και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κριτηρίων ESG.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, εντός του τρέχοντος έτους η Τράπεζα θα προχωρήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κεντρικών της γραφείων στη Λευκωσία, ενώ υιοθέτησε σειρά μέτρων για διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και της επίδρασης των λειτουργιών της στο περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, προωθεί τη «Χρηματοδότηση Επαγγελματικής Στέγης» και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη χρηματοδότηση συστημάτων πράσινης ενέργειας που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες επιχειρηματίες που αναζητούν την κατάλληλη ευκαιρία για να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους στέγη, απολαμβάνοντας ανταγωνιστικά επιτόκια και τη δυνατότητα για ευέλικτες δόσεις αποπληρωμής δανείου.

 

Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Οι αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία είναι ραγδαίες, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου και στη μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική. Η cdbbank δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της, μέσα από σημαντικές επενδύσεις που θα της επιτρέψουν να ενεργεί με ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, προσφέροντας στον κάθε πελάτη τη δυνατότητα να συναλλάσσεται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά μέσω πολλαπλών καναλιών που αναβαθμίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησής του.

Ενδεικτικά, μέσω του συστήματος eBanking, το οποίο συμβαδίζει με τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά πρότυπα, επιτρέπεται η γρήγορη και εύκολη εκτέλεση απλών ή μαζικών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μισθοδοσίας αλλά και της ανάκτησης ηλεκτρονικών καταστάσεων λογαριασμού. Παράλληλα, με τη χρήση ειδικών εφαρμογών, διασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Περαιτέρω, επιτρέπεται η εφαρμογή συστήματος πολλαπλών υπογραφών, που επιτρέπει στις εταιρείες να εγκρίνουν τις ηλεκτρονικές τους πληρωμές, με τον συνδυασμό υπογραφών που επιθυμούν.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν με απλές και συνοπτικές διαδικασίες, να υποβάλουν αίτηση για δανεισμό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που καθιστά την εν λόγω διαδικασία γρήγορη και αποτελεσματική.

 

Ξεκάθαρο πλάνο, άριστη τραπεζική εμπειρία

Σήμερα η cdbbank στέκεται δίπλα σε στρατηγικούς επενδυτές αλλά και στον Κύπριο επιχειρηματία εφαρμόζοντας πρακτικές για συνετή διαχείριση ρίσκου, κατανομή κεφαλαίων σε κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες, διασπορά πηγών εσόδων, περιλαμβανομένης της αύξησης εσόδων από τραπεζικές εργασίες και διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης και ρευστότητας, η οποία συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ιδίων αλλά και της κυπριακής οικονομίας.

Βαδίζοντας στο μέλλον με τις ίδιες αρχές και αξίες που την χαρακτηρίζουν και με γνώμονα πάντοτε τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα την παροχή άριστης τραπεζικής εμπειρίας, ενώ επικεντρώνεται στη συστηματική αναβάθμιση των υποδομών της, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης.

 

Βρείτε το αφιέρωμα στο πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.philenews.com/oikonomia/brand-voice/article/1447020/i-cdbbank-stirizi-tin-anaptixitou-kipriakou-epichirin/  

SIGN UP FOR ALL THE LATEST NEWS

NEWSLETTER

GET IN TOUCH

CONTACT INFORMATION

cdbbank currently operates two business centers, one in Nicosia and one in Limassol, facilitating quick and personalised service. Our Client Relationship Officers ensure that you receive high-quality service at all times and that all your banking needs are catered with professionalism and a personal approach.

CONTACT US TODAY